Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Ouderraad


De oudervereniging (OV) in onze school bestaat uit een aantal ouders, die bij hun taken worden bijgestaan door de leerkrachten en de directie. De organisatie van vele schoolevenementen en schoolactiviteiten wordt door de leden van de oudervereniging op zich genomen. De OV heeft verder als taak op te komen voor de belangen van de ouders bij de MR, de directie van de school en, indien nodig, bij het schoolbestuur. De OV heeft ten aanzien van de MR alleen het recht advies te geven. Het schoolbestuur is ook niet verplicht om de OV te horen.