Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


De ouderbijdrage is een geldelijke bijdrage voor extra activiteiten binnen en buiten de school. Op onze school wordt hiervoor door de oudervereniging aan de ouders van de leerlingen om een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig en heeft geen consequenties voor de toelating van uw kind. De oudervereniging organiseert in samenwerking met het team allerlei
activiteiten, zoals spelletjesmorgen, sportevenementen, sinterklaasviering, kerstviering en schoolreizen. Deze activiteiten kunnen
worden bekostigd met de ouderbijdrage.

Deze vrijwillige bijdrage bedraagt € 40,= per kind per jaar.
De bijdrage die wordt geheven door de oudervereniging is een zaak van de oudervereniging en de ouders zelf. Hiervoor hoeft geen formele overeenkomst te worden gesloten. De nota hiervoor wordt eind december aan uw kind meegegeven. Voor leerlingen die na december op school komen vindt een verrekening van het bedrag plaats. Die nota wordt dan in mei/juni meegegeven. Met deze geldelijk bijdrage kunnen alle kinderen van school meedoen aan de activiteiten zoals hierboven beschreven. Natuurlijk is iedereen vrij om de vrijwillige bijdrage al dan niet te voldoen. Het zal duidelijk zijn dat de activiteiten alleen kunnen plaats vinden wanneer de oudervereniging over voldoende financiële middelen beschikt. Wij stellen het op prijs wanneer u contact opneemt met de penningmeester of voorzitter als het voor u onmogelijk is de vrijwillige bijdrage te voldoen.

Uiteraard wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met de informatie die tijdens dergelijke gesprekken wordt uitgewisseld. De oudervereniging legt jaarlijks op de zakelijke ouderavond, door middel van een financieel verslag, verantwoording af van de in het voorgaande schooljaar gedane uitgaven en van de voor het volgende schooljaar begrote uitgaven.