Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


Wij vinden het erg belangrijk dat ouders en leerkrachten zoveel mogelijk samenwerken in de begeleiding van het ontwikkelingsproces van de kinderen. Het is dan ook van groot belang, dat de ouders goed geïnformeerd zijn over het totale reilen en zeilen in de school en dat ouders zoveel mogelijk gelegenheid wordt geboden, om de werkresultaten van de kinderen met ons te bespreken. In onze school gebruiken wij hiertoe de volgende middelen:


INFORMATIEAVOND

Deze avond wordt elk schooljaar per groep georganiseerd. Op deze avond worden de doelstellingen en werkwijze in de verschillende groepen besproken met de ouders. Ook kunnen, op verzoek van de ouders, andere onderwerpen die met het gebeuren in de betreffende groep te maken hebben aan de orde komen.
Deze informatieavond vindt in de eerste maand van het nieuwe schooljaar plaats. Op de informatieavond van groep 8 wordt voorlichting gegeven over het voortgezet onderwijs.
 

LESBEZOEKEN/KIJKWEEK

Ouders, die de activiteiten in de groep van hun kind voor een ochtend of een middag willen bijwonen en op deze wijze eens de praktijksituatie in de school willen meebeleven, zijn van harte welkom in onze school. Hiervoor kan met de betreffende leerkracht een afspraak worden gemaakt. Met name voor de ouders van kinderen, die in groep 1 zijn ingeschreven en dus voor het eerst naar school gaan, is het aan te raden van deze gelegenheid gebruik te maken. Kinderen, die als leerling van groep 1 worden ingeschreven, kunnen voor hun eerste schooldag al 4x een morgen of middag de lessen in groep 1 meevolgen, zodat deze voor hen toch grote overgang soepel kan verlopen. Elk schooljaar zijn er 2 zgn. kijkweken, in oktober en in maart. Tijdens deze week kunnen ouders in een klein groepje een half uurtje meekijken in de groep van hun kind(-eren). De inschrijving voor deze week wordt aangekondigd in de nieuwsbrief.
 

RAPPORTGESPREKKEN

De rapporten worden driemaal per schooljaar uitgereikt. De ouders krijgen tweemaal per schooljaar de gelegenheid, om in zogenaamde 10-minuten gesprekken het rapport en de werkresultaten van de kinderen te bespreken met de betreffende leerkracht(-en). De derde keer is dat op verzoek van de ouders of van de leerkracht. Uiteraard is het ook mogelijk om tussentijds de werkresultaten van de kinderen met de leerkracht(-en) te bespreken.
 

HUISBEZOEKEN

Op initiatief van zowel de ouders, als de leerkrachten, kunnen afspraken voor een huisbezoek worden gemaakt.
 

OUDERAVONDEN

Jaarlijks organiseert de Oudervereniging tenminste één ouderavond. Deze zakelijke ouderavond vindt in de eerste helft van het schooljaar plaats. Afhankelijk van bepaalde situaties kan er behoefte bestaan, meerdere ouderavonden te organiseren.
 

PERSOONLIJK GESPREK

Het is altijd mogelijk, een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met de directeur of de leerkrachten. In deze gesprekken kunnen, naar wens, ook andere zaken ter sprake worden gebracht, die niet direct de kinderen betreffen.
 

NIEUWSBRIEVEN

Door middel van nieuwsbrieven wordt tussentijds informatie aan de ouders verstrekt. De nieuwsbrief wordt sinds 2009 in digitale vorm aan ouders aangeboden. Het streven is, om elke twee weken een nieuwsbrief te maken. Is er informatie die één of enkele groep(en) aangaat, dan krijgen die kinderen apart een briefje mee.
 

SCHOOLKRANT

Vier keer per schooljaar geven wij onze schoolkrant “DE AKKERPRAOT ” uit. Naast verhalen en verslagen van kinderen en ouders geeft deze schoolkrant ook informatie over allerlei zaken, die op het schoolgebeuren betrekking hebben. De redactie van de schoolkrant wordt gevormd door ouders en een groepje kinderen van groep 8.
 

SCHOOLGIDS

Ouders, die zich een beeld van onze school willen vormen en ouders, die hun kinderen als leerling aan onze school aanmelden, kunnen uit de schoolgids de nodige informatie verkrijgen. Deze is digitaal te bekijken op www.obsdeakker.nl 
 

SCHOOLKALENDER

Elk schooljaar ontvangen de ouders een kalender, waarop naast de vakanties ook allerlei andere belangrijke data staan aangegeven die met de school te maken hebben. Jaarlijks wisselende informatie, zoals bijvoorbeeld de groepsindeling, wordt in de schoolkalender vermeld.
 

WEBSITE

 Op de site vindt u alle informatie van de school, zoals de kalender en de schoolgids. Bovendien staat er altijd het laatste nieuws op. D.m.v. een eigen gemaakte film kunt u alvast een kijkje nemen in de school. Elke groep heeft een eigen pagina en in het foto-album staan de foto’s van de activiteiten die geweest zijn. 
 

SCHOOLAPP

Als ouder/verzorger van de Akker kun je de SchoolApp downloaden. Deze app is gekoppeld aan de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). De app is te downloaden in de app-store/play-store: SchoolsUnited. Om een inlog te krijgen moeten ouders zich aanmelden in het ouderportaal op de website: https://www.obsdeakker.nl/index.php?section=11&page=184 
 

Telefoonboom

Aan het begin van ieder schooljaar wordt een  telefoonboom opgesteld. Aan alle ouders vragen we het meest gebruikte telefoonnummer en noteren we die in een schema. In noodgevallen kunnen we op die manier snel alle ouders informeren.
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Veel ouders zijn actief betrokken bij het schoolgebeuren in en rondom onze school. Deze ouderparticipatie is, in onze ogen, een zeer positief gebeuren, omdat de school een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen.
Dit komt tot uitdrukking op de volgende wijze: Bij ons is de school niet alleen een zaak van het bestuur, de Onderwijsinspectie, de leerkrachten en de kinderen. Wij vinden de school een zaak van alle betrokkenen, dus ook van de ouders. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een formulier, waarop zij zich voor allerlei uiteenlopende activiteiten in en rond de school kunnen opgeven.
Om ervoor te zorgen, dat de belangen van de kinderen en de ouders zoveel mogelijk worden behartigd, zijn in onze school een actieve Medezeggenschapsraad en een actieve Oudervereniging aanwezig.
 

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De school is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben
Onze MR bestaat uit een oudergeleding (2 ouders) en een leerkrachtengeleding (2 leerkrachten). De MR bespreekt de plannen van het bevoegd gezag voor De Akker en de plannen van de school. De MR heeft in sommige gevallen advies- en in sommige gevallen instemmingsrecht. Dat kan ook nog per geleding verschillen. In situaties, waarin tussen het Bevoegd Gezag en de Medezeggenschapsraad, ten aanzien van voorgestelde besluiten geen overeenstemming kan worden bereikt, is sprake van een geschil. Dan kan van de diensten van een zogenaamde geschillencommissie gebruik worden gemaakt. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.S.) zijn de werkwijze en bevoegdheden van deze geschillencommissie vastgelegd.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Verslagen zijn op te vragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad. Het verslag van de laatste vergadering staat ook op de website van de school.
 

DE OUDERVERENIGING

De oudervereniging (OV) in onze school bestaat uit een aantal ouders, die bij hun taken worden bijgestaan door de leerkrachten en de directie. De organisatie van vele schoolevenementen en schoolactiviteiten wordt door de leden van de oudervereniging op zich genomen. De OV heeft verder als taak op te komen voor de belangen van de ouders bij de MR, de directie van de school en, indien nodig, bij het schoolbestuur. De OV heeft ten aanzien van de MR alleen het recht advies te geven. Het schoolbestuur is ook niet verplicht om de OV te horen.