Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling van leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


De groepsleerkrachten houden dagelijks in de gaten, hoe het met de kinderen gaat. Naast de dagelijkse correctie van het gemaakte werk en registratie van werkresultaten, kijken de leerkrachten ook naar de toetsresultaten van de kinderen. Sinds 2013 werken we voor technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen met groepsplannen. We verdelen de kinderen in drie groepen: • de basis- groep; deze leerlingen hebben meer uitleg en tijd nodig om de lesstof eigen te maken; • de basis groep; deze leerlingen hebben de ‘gewone’ uitleg en tijd nodig; • de basis+ groep; deze leerlingen hebben minder uitleg en tijd nodig. Voor elke groep staat omschreven welke onderwijsbehoefte ze hebben. Voor kinderen die daarboven op nog extra zorg nodig hebben, schrijven we handelingsplannen. Van elke leerling worden gegevens over werkresultaten, toetsresultaten, eventuele onderzoekgegevens, rapportages van voorgaande scholen, gespreksverslagen met de ouders, enz. bewaard. Met dit systeem volgen wij als het ware de ontwikkeling van het kind door de gehele school. De naam leerlingvolgsysteem spreekt zo voor zich. Opmerkelijke zaken worden sinds enkele jaren genoteerd in het digitale leerlingdossier. De Intern Begeleider (ib'er), een leerkracht met deskundigheid op het gebied van de leerlingbegeleiding, bespreekt de resultaten van de toetsen met de leerkrachten. Afgesproken is, welke resultaten de kinderen tenminste moeten behalen. In zgn. kindbesprekingen worden de leerlingen besproken die op cognitief of sociaal-emotioneel gebied hulp nodig hebben. In deze besprekingen kan de leerkracht advies vragen aan andere leerkrachten en de ib'er. Met behulp van de adviezen en eventuele toetsgegevens wordt er een handelingsplan opgesteld. Zo’n handelingsplan wordt met ouders besproken en na ondertekening door de leerkracht uitgevoerd. De RT (extra hulp aan kinderen die dit nodig hebben) wordt zoveel mogelijk door de leerkrachten in de groep gedaan. Ze kunnen daarbij ondersteuning krijgen van de ib'er.

Door onze vakleerkracht gymnastiek wordt ook Motorische Remedial Teaching (MRT) gegeven. Deze vorm van extra begeleiding is vooral gericht op het motorisch functioneren van de kinderen, maar heeft indirect zeker raakvlakken met andere aspecten van de ontwikkeling die het leerproces gemakkelijker doen verlopen. In die situaties, waarin wij niet die speciale kennis en vaardigheid hebben, om zelf voldoende ondersteuning en begeleiding aan een kind te kunnen geven, wordt de hulp van het Zorgteam ingeschakeld. Ons beleid is gericht op de doelstellingen van ons samenwerkingsverband Velt, Vaart en Vecht. Dit houdt in, dat wij er naar streven verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen wij door die vaardigheden binnen ons team te ontwikkelen die nodig zijn om kinderen met structurele leerproblemen en leerstoornissen zelf te kunnen begeleiden. Het kan echter voorkomen dat wij een kind, overigens uitsluitend met toestemming van de ouder(s), moeten aanmelden bij de orthopedagoog voor verder onderzoek. Uit dat onderzoek moet blijken of het kind op de eigen school kan worden begeleid of dat een vorm van speciaal onderwijs beter is.