Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling van leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling van onze leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk deel van de gehele ontwikkeling van het kind. In allerlei verschillende situaties wordt een beroep gedaan op de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind. Vandaar dat de ontwikkeling van deze vaardigheden in ons onderwijs is geïntegreerd, d.m.v. een methode. We hebben drie jaar geleden de keuze gemaakt voor de Kanjertraining. Vorig schooljaar hebben 2 leerkrachten de basistraining gevolgd en de rest nascholing. Alle leerkrachten zijn dus gecertificeerd om de kanjerlessen te mogen geven. Sinds vorig schooljaar werken we met het signaleringsinstrument behorende bij de Kanjermethode. Deze zgn. kanjervragenlijst wordt 2x per jaar ingevuld door de leerkrachten. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een lijst in, de leerlingenvragenlijst. Bij specifieke problemen op dit gebied besteden wij hieraan op zowel individueel niveau (kindbespreking, individuele begeleiding), als ook op groepsniveau (kringgesprekken, oefeningen en opdrachten, waarbij een beroep gedaan wordt op de sociaal-emotionele vaardigheden etc.) de nodige aandacht. We maken gebruik van het pestprotocol, behorende bij het bovenschoolse veiligheidsplan.

Voor meer informatie over de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl