Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling van leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Het behoud van een goede onderwijskwaliteit, of het verbeteren van de onderwijskwaliteit staat bij alle veranderingen en wijzigingen die binnen onze school worden doorgevoerd voorop. Wij willen goed onderwijs geven, maar wat is “goed” ? Het verbeteren van onderwijskwaliteit is niet een stap, die je van de ene dag op de andere zet, maar een langdurig proces van jaren. In het schoolplan wordt een meerjarenplanning van veranderingsonderwerpen gemaakt. Elk jaar wordt in een jaarplan aangegeven hoe ver de ontwikkelingen gevorderd zijn. Zo wordt elk jaar de planning in het schoolplan geëvalueerd en – waar nodig – aangepast.

DE ZORG VOOR KINDEREN
De ontwikkelingsfases die kinderen doorlopen zijn erg belangrijk. Indien kinderen achterstanden hebben, kunnen zij het beste zo vroeg mogelijk tijdens het onderwijsleerproces worden geholpen. Als problemen in het beginstadium kunnen worden aangepakt is de kans dat deze problemen opgelost kunnen worden het grootst. Door middel van toetsing kan gemakkelijk worden geconstateerd bij welke kinderen zich problemen voordoen en kan bijtijds gericht worden ingegrepen, om de problemen zo goed mogelijk te verhelpen en verdere problemen te voorkomen.